ผู้บริจาคประจำเดือน มีนาคม 2561

คุณสวัสดิ์ คุณอรุณี กาญจนสุวรรณ บริจาค 300,000 บาทคุณสวัสดิ์ คุณอรุณี กาญจนสุวรรณ
บริจาค 300,000 บาท เพื่อสมทบทุน
คุณพ่อบุญแก้ว คุณแม่หนูยิ่น กาญจนสุวรรณ
วันที่ 2 มีนาคม 2561

คุณยุวดี ชคทิศ บริจาค 500,000 บาทคุณยุวดี ชคทิศ
บริจาค 500,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 5 มีนาคม 2561

คุณพเยาว์ โชคสกุลนิมิตร บริจาค 200,000 บาทคุณพเยาว์ โชคสกุลนิมิตร
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 6 มีนาคม 2561

คุณเฉลิมชัย ครุอำโพธิ์ บริจาคชุดเครื่องผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบแผลเล็ก มูลค่า 1,300,000 บาทคุณเฉลิมชัย ครุอำโพธิ์
บริจาคชุดเครื่องผ่าตัดหัวใจ
และผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบแผลเล็ก
มูลค่า 1,300,000 บาท
เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
วันที่ 28 มีนาคม 2561

คุณชูชาติ คงลิขิต บริจาคชุดเครื่องผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบแผลเล็ก มูลค่า 1,300,000 บาทคุณชูชาติ คงลิขิต
บริจาคชุดเครื่องผ่าตัดหัวใจ
และผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจแบบแผลเล็ก
มูลค่า 1,300,000 บาท
เพื่อหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
วันที่ 28 มีนาคม 2561