ผู้บริจาคประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

คุณสุพัตรา มกรรุ่งโรจน์ บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560คุณสุพัตรา มกรรุ่งโรจน์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560

ชมรมโค้กไทย โดยคุณไพโรจน์ รัตตกุล บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 มอบโดย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560ชมรมโค้กไทย โดยคุณไพโรจน์ รัตตกุล
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
มอบโดย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริจาค 51,284 บาท เพื่อผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ มอบโดย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้บริหาร และพนักงาน
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
บริจาค 51,284 บาท
เพื่อผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
มอบโดย คุณธงชัย อันชูฤทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล บริจาครถรับส่งผู้ป่วยและญาติ มูลค่า 470,500 บาท เพื่อผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ มอบโดยคุณธงชัย อันชูฤทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและคณะ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล
บริจาครถรับส่งผู้ป่วยและญาติ
มูลค่า 470,500 บาท
เพื่อผู้ป่วยอาคารเย็นศิระ
มอบโดยคุณธงชัย อันชูฤทธิ์
รองประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและคณะ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล บริจาค 50,000 บาท เพื่อสมทบกองทุนพนักงานแปลและลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ปี 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
โดยร้อยตรีไพโรจน์ รัตตกุล
บริจาค 50,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนพนักงานแปล
และลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ปี 2560
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คุณโรนัลด์ คุณสุมาลา คุณเคนเนต ปริตต์ ไรท์ บริจาค 200,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560คุณโรนัลด์ คุณสุมาลา
คุณเคนเนต ปริตต์ ไรท์
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

คุณธีระพงศ์ คุณมณฑาทิพย์ จันทรนิยม บริจาค  200,000  บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วันที่  17  พฤศจิกายน 2560
คุณธีระพงศ์ คุณมณฑาทิพย์ จันทรนิยม
บริจาค 200,000 บาท เพื่อสมทบทุน
มูลนิธิฯ และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560