ผู้บริจาคประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

คุณชัยวิทย์ ลิ่มวัฒนายิ่งยง บริจาค 200,000 บาทคุณชัยวิทย์ ลิ่มวัฒนายิ่งยง
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนวิหารหลวงปู่ทวด
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
มอบโดย คุณอรวรรณ อาชานนท์

คุณพิพัฒน์ หงส์วิริยะกุล บริจาค 100,000 บาทคุณพิพัฒน์ หงส์วิริยะกุล
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนวิหารหลวงปู่ทวด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ครอบครัวคุณสมบูรณ์ รัตนพันธ์ บริจาค 100,000 บาทครอบครัวคุณสมบูรณ์ รัตนพันธ์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนวิหารหลวงปู่ทวด
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

คุณจันทร์รัก วิริยะวารี คุณเรวัช กิตติพล บริจาค 200,000 บาทคุณจันทร์รัก วิริยะวารี คุณเรวัช กิตติพล
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนศูนย์โรคผิวหนัง
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

ครอบครัวคุณไสว พัฒโน บริจาค 100,000 บาทครอบครัวคุณไสว พัฒโน
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

คุณวิษณุ เครืองาม บริจาค 50,000 บาทคุณวิษณุ เครืองาม
บริจาค 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
มอบโดย คุณศิริมา นิลรัตน์

คุณพันธ์ คุณประยูร ครุวนานนท์ บริจาค 100,000 บาทคุณพันธ์ คุณประยูร ครุวนานนท์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

คุณดี คุณศิริรัตน์  เล็กตระกูล บริจาค 200,000 บาทคุณดี คุณศิริรัตน์ เล็กตระกูล
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนการจัดการสุขภาพ
และความปลอดภัยแบบองค์รวมในชุมชน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

คุณชนิดา เอื้ออารีวงศา บริจาค 200,000 บาทคุณชนิดา เอื้ออารีวงศา
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561