ผู้บริจาคประจำเดือน มีนาคม 2562

คุณวรวุฒิ อรรจนโรจน์ บริจาค 300,000 บาทคุณวรวุฒิ อรรจนโรจน์
บริจาค 300,000 บาท
เพี่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
วันที่ 6 มีนาคม 2562
มอบโดยคุณ อัญชลี อรรจนโรจน์

คุณพิทักษ์ คุณวิไลวรรณ หงส์วรานนท์ บริจาค 5,000,000 บาทคุณพิทักษ์ คุณวิไลวรรณ หงส์วรานนท์
บริจาค 5,000,000 บาท
เพื่อสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 8 มีนาคม 2562

ครีเอทีฟเอเจนซี่ – บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด บริจาค 100,000 บาทครีเอทีฟเอเจนซี่
บริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 18 มีนาคม 2562

คุณพูนสิน ดอนนาปี บริจาค 100,000 บาทคุณพูนสิน ดอนนาปี
บริจาค 100,000 บาท เพื่อสมทบ
กองทุนชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนมะเร็งเต้านม
วันที่ 18 มีนาคม 2562

คุณประสงค์ ตั้งคณานนท์ บริจาค 100,000 บาทคุณประสงค์ ตั้งคณานนท์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
และสร้างศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
วันที่ 19 มีนาคม 2562
มอบโดยคุณศุภร ตั้งคณานนท์

พระครูสังฆรักษ์ (ผาด แก้วมาก) บริจาค 100,000 บาทพระครูสังฆรักษ์ (ผาด แก้วมาก)
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์สงฆ์อาพาธ
วันที่ 19 มีนาคม 2562

ชมรมเทนนิส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  บริจาค 106,624 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3 วันที่ 19 มีนาคม 2562ชมรมเทนนิส มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บริจาค 106,624 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเย็นศิระ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2562

โครงการทำบุญคนไข้มะเร็งยากไร้ วัดโคกนาว บริจาค 73,397  บาทโครงการทำบุญคนไข้มะเร็งยากไร้ วัดโคกนาว
บริจาค 73,397 บาท เพื่อสมทบ
กองทุนเสริมอาหารผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
วันที่ 26 มีนาคม 2562