ผู้บริจาคประจำเดือน กันยายน 2561

คุณเสงี่ยม เพ็ชร์บูรณ์ บริจาค 100,000 บาทคุณเสงี่ยม เพ็ชร์บูรณ์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 4 กันยายน 2561

คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙ บริจาค 50,000 บาทคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค ๙
บริจาค 50,000 บาท
เพื่อสมทบทุนวันมหิดล
วันที่ 4 กันยายน 2561

คุณอรุณศรี นิรัตน์ บริจาค 100,000 บาทคุณอรุณศรี นิรัตน์
บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 5 กันยายน 2561

คุณลี – คุณทิพย์วิภา ธีราภรณ์ บริจาค 200,000 บาทคุณลี–คุณทิพย์วิภา ธีราภรณ์
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนการศึกษาแพทย์
วันที่ 5 กันยายน 2561

คุณวิภาวรรณ กอวิวัฒนากุล บริจาค 200,000 บาทคุณวิภาวรรณ กอวิวัฒนากุล
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้
วันที่ 11 กันยายน 2561

นายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์ บริจาค 200,000 บาทนายแพทย์สุภาพ ไพศาลศิลป์
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
วันที่ 13 กันยายน 2561

ด.ต.บุญเพิ่ม ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์ บริจาค 200,000 บาทด.ต.บุญเพิ่ม ผศ.ดร.เพ็ญศิริ เอกจิตต์
บริจาค 200,000 บาท
เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารหลวงปู่ทวด
วันที่ 21 กันยายน 2561

คุณบุญเรียง ชูทอง บริจาค 130,000 บาทคุณบุญเรียง ชูทอง บริจาค 130,000 บาท
มอบโดย รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
เพื่อสมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
และหน่วยมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี
วันที่ 24 กันยายน 2561

สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา บริจาค 100,000  บาทสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำสงขลา บริจาค 100,000 บาท
เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
วันที่ 24 กันยายน 2561

คุณกระจ่าง – คุณประไพ  จารุพฤกษ์พันธ์ บริจาค 300,000  บาทคุณกระจ่าง – คุณประไพ จารุพฤกษ์พันธ์
บริจาค 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิฯ
และสมทบกองทุนศูนย์โรคหัวใจภาคใต้
วันที่ 24 กันยายน 2561